Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti

Piaf house s.r.o.

se sídlem Březenská 2466/10, 182 00 Praha 8 identifikační číslo: 025 46 370

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220664

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dortypiaf.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 • 1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Piaf House s.r.o., se sídlem Březenská 2466/10, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 025 46 370, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl  C,  vložka  220664  (dále  jen  „prodávající“)  upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na  webové stránce umístěné na internetové adrese www.dortypiaf.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

    

   • 1.3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 12 obchodních podmínek.

      

     • 1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

        

       • 1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

          

         • 1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

            

           2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

            • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující   provádět   objednávání   zboží   (dále   jen   „uživatelský   účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní 


            • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

             

            • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a Kupující je povinen   zachovávat   mlčenlivost   ohledně   informací   nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

             

            • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

             

            • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

             

            • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

             

            3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

            • 3.1. Veškerá  prezentace     zboží     umístěná     ve webovém     rozhraní     obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně   tohoto   zboží.   Ustanovení      1732   odst.   2   občanského   zákoníku se nepoužije.

             

            • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

             

            • 3.3. Webové rozhraní  obchodu  obsahuje  také  informace  o nákladech  spojených s balením  a dodáním   zboží.   Informace   o   nákladech   spojených   s   balením a dodáním   zboží    uvedené    ve webovém    rozhraní    obchodu    platí    pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České

             

            • 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
             • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
             • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
             • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka“).

             

            • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“, popřípadě uhrazením objednávky platební kartou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

             

            • 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

             

            • 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

             

            • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na  dálku  v souvislosti   s uzavřením   kupní   smlouvy   (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

             

            4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

            • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
             • 4.1.1. v hotovosti  v  provozovně  prodávajícího  na  adrese  Hřenská 992/1  Ďablice, 182 00 Praha 8;

             

             • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

             

             • 4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí

             

            • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

             

            • 4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

             

            • 4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní

             

            • 4.5. Prodávající je oprávněn,  zejména  v případě,  že  ze  strany  kupujícího  nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.  1 občanského zákoníku se nepoužije.

             

            • 4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

             

            • 4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –  fakturu  vystaví  prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

             

            • 4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48

             

            5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

            • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

             

            • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 1829 odst.   1   občanského   zákoníku   právo   od kupní   smlouvy   odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dortypiaf.cz.

             

            • 5.3. V případě odstoupení od kupní  smlouvy  dle  čl.  2  obchodních  podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

             

            • 5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od  kupujícího  do  čtrnácti  (14)  dnů od odstoupení od kupní smlouvy  kupujícím,  a to stejným  způsobem,  jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

             

            • 5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

             

            • 5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

             

            • 5.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši.

             

            • 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím   uzavřena   s rozvazovací   podmínkou,   že   dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

             

            6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

            • 6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem

             

            • 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

             

            • 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

             

            • 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

             

            • 6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

             

            7.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

            • 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, § 2099  až  2117  a  §  2161  až  2174  občanského  zákoníku  a  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

             

            • 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

             

             • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

             

             • 7.2.2. se zboží hodí k účelu,  který  pro  jeho  použití  prodávající  uvádí  nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

             

             • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

             

             • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

             

             • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

              

            • 7.3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na  vadu,  pro  kterou  byla  nižší  cena  ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho  obvyklým  užíváním,  u použitého  zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

             

            • 7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.  Kupující  je  oprávněn  uplatnit  právo  z  vady,  která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

             

            • 7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující osobně, a to na místě převzetí zboží, tedy v provozovně při osobním odběru nebo na doručovací adrese při doručení, vždy však nejdéle  2  hodiny  od  převzetí  zboží.  Pro  sjednání  uplatnění  práva z vadného plnění v případě doručení zboží může kupující využít telefonní kontakt +420 774 220 921.

             

            • 7.6. V případě uznané reklamace hradí dopravu zboží k reklamaci prodávající.

             

            • 7.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí

             

            • 7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

             

            8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

            • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

             

            • 8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

             

            • 8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dortypiaf.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

             

            • 8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká  obchodní   inspekce,   se   sídlem   Štěpánská   567/15,   120   00   Praha   2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející  se  na  internetové  adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

             

            • 8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120   00    Praha    2,    internetová    adresa:    http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem  podle  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 524/2013 ze  dne  21.  května  2013  o  řešení  spotřebitelských  sporů  on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

             

            • 8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

             

            • 8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

             

            9.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

            • 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního

             

            10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

            • 10.1. Kupující souhlasí ve  smyslu  ustanovení    7  odst.  2  zákona  č. 480/2004  Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách  informační společnosti), ve  znění  pozdějších  předpisů, se zasíláním   obchodních   sdělení  prodávajícím    na    elektronickou    adresu či na telefonní  číslo kupujícího.  Svou  informační  povinnost  vůči  kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

             

            • 10.2. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

             

            11. DORUČOVÁNÍ

            • 11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

             

            12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

            • 12.1. Pro  vztahy   mezi   prodávajícím   a   kupujícím,   který  není   spotřebitelem, se ustanovení čl. 1 až čl. 5.67, čl. 7.1 až čl. 7.7, čl. 8.2 až čl. 8.6, čl. 13.2, čl. 13.4 a čl. 13.5 obchodních podmínek nepoužijí.

             

            • 12.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

             

            • 12.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

             

            • 12.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení 558 odst. 2 občanského zákoníku.

             

            • 12.5. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

             

            • 12.6. Pokud kupující není spotřebitelem, může  kupující  požadovat  úhradu  zálohy na kupní cenu zboží.

             

             

            13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

            • 13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

             

            • 13.2. Je-li některé ustanovení obchodních  podmínek  neplatné  nebo  neúčinné,  nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

             

            • 13.3. Kupní smlouva včetně  obchodních  podmínek  je  archivována  prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

             

            • 13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

             

            • 13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hřenská 992/1, Ďablicel, 182 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@dortypiaf.cz, telefon +420 774 220 921.

             

             

            V Praze dne 08.04. 2020                                                                               Piaf House s.r.o.

             

            Zavřít

            Popup

            Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

            Ověření věku

            Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.
            Prohlašuji, že je mi 18 a více let.

            Co hledáte?...

            Váš košík

            Váš košík je momentálně prázdný.
            Pokračovat v nákupu